Toni Zenz

Wie zijn wij

Kerckstede
onthaalt mensen met een verstandelijke beperking gastvrij
werkt samen met het netwerk van de cliënt
stelt de kracht van complementariteit van talenten van medewerkers voorop
zet in op partnerschappen en samenwerking met vrijwilligers
mag rekenen op een gedragen en verantwoord bestuur.

Waar staan wij voor

Kerckstede ondersteunt mensen
met een verstandelijke beperking
die bij ons te gast zijn.

We doen dit vanuit de Christelijke inspiratie
en de spiritualiteit van Vincentius.

Deze inspiratie en spiritualiteit
zijn bron en toetssteen
voor het geheel van onze werking.

We willen dat elke mens die voor onze ondersteuning en zorg kiest, zich goed voelt en zin kan geven aan zijn leven.
We wensen hem te laten groeien als persoon
in al zijn dimensies en in het bijzonder in relatie met anderen.

We zoeken een antwoord op elke zorgvraag.
We stellen hierbij individuele ontplooiingskansen voorop.

Kerckstede creëert een warme thuis waarin het samen leven en beleven vorm krijgen.

Om dit te realiseren werken we samen met het netwerk van elke cliënt.

Kerckstede

Waar gaan wij voor

Kerckstede biedt woonondersteuning,
dagondersteuning
en individuele begeleiding aan.

We optimaliseren de levenskwaliteit van de cliënt, door een omgeving te scheppen
waarin hij zich ongeacht de omstandigheden, goed voelt, door zijn zelfstandigheid te maximaliseren zodat hij mee richting geeft aan zijn leven, door hem aan te moedigen en te ondersteunen actief deel te nemen aan de samenleving, door samen het leven te vieren.

We bieden de cliënten continuïteit
in de ondersteuning en in de zorg.
We zoeken een antwoord op veranderende zorgvragen.
We blijven zorg dragen voor elke cliënt
voor zover onze professionaliteit het aankan.

Wanneer wij geen gepaste zorg meer kunnen bieden, gaan we samen op zoek naar een goed antwoord.

We zijn partner in de zorg met het netwerk van de cliënt met respect voor ieders verscheidenheid en draagkracht.
Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te realiseren, is er onderlinge samenwerking met het sociale netwerk van de cliënt en bouwen we het samen verder uit.

We versterken een positieve beeldvorming
rond mensen met een beperking en wensen zo bij te dragen tot een inclusieve samenleving.

We gaan in dialoog met de cliënt
en zijn ruime netwerk.

Elke medewerker is in zijn functie
mede-eigenaar van de totale werking van Kerckstede.

Kerckstede
Kerckstede
 

Talent, competentie en ervaring zetten we in
ten dienste van de cliënt, zijn netwerk en de ganse organisatie. Medewerkers krijgen de kans
zich verder te ontplooien in hun opdracht.
Wij gaan voor de kracht van complementariteit
van talenten van medewerkers.
Samen realiseren we de opdrachtverklaring.

Kerckstede zet in op partnerschappen.
We doen dit met reguliere diensten,
vrijwilligers en andere organisaties.

Kerckstede is een dynamische
en toekomstgerichte organisatie,
gedragen door een verantwoord beheer.

Waarden

Wij kiezen voor waarden
die onze missie en visie gestalte geven.

Dienstbaarheid

We stellen ons ten dienste van de medemens.
Wij zijn dienstbaar
én staan open voor het appèl van de ander.

Verbondenheid

We leven in verbondenheid
met de medemens en de ganse schepping.
Deze verbondenheid drukt zich uit
in betrokkenheid en waardering
en roept ons op tot solidariteit.

Respect

We respecteren de medemens
in zijn eigenheid, mogelijkheden
en ontplooiingskansen.
In elke relatie zien we de ander
als een evenwaardig en waardevol mens,
als onze naaste.

Zorgzaamheid

We zien en horen de medemens echt.
Zorgzaamheid is de ziel van ons werk,
is de kern van onze kwaliteitszorg.
Het draagt verantwoordelijkheidszin in zich.

Eenvoud

Samen met de medemens
gaan we de weg van de eenvoud.
We kiezen voor het essentiële,
gaan bewust om met middelen
en genieten samen van het leven.

 

Inspiratiebron

‘Kerckstede’ is een initiatief van de zusters van de Heilige Vincentius a Paulo te Oostnieuwkerke. Deze congregatie blijft Kerckstede moreel en materieel ondersteunen.

Zuster Jozefa, algemeen overste en bezielster vertelde bij de officiële opening
in september 1978:

“Dit bezigheidstehuis gaven we de naam ‘Kerckstede’ naar een Oostnieuwkerks toponiem. Kerckstede was in de 14de eeuw hier bekend als een leen.
Deze naam kreeg onze voorkeur niet alleen om zijn historiciteit maar ook om zijn rijke betekenis,
die precies uitdrukt wat wij verwachten van ons bezigheidstehuis, namelijk:
een woonplaats, een stede waar onze bewoners
samen met ons personeel
in liefde, in vreugde en vrede kunnen samen zijn, gedragen en gesterkt
door de Goede Geest van waaruit alles is ontstaan:
de Geest van Christus.”

‘Kerckstede’ drukt uit dat we in verbondenheid met de geloofsgemeenschap zorg willen dragen voor de personen met een beperking.
Vanuit een bijbels-christelijke geloofstraditie
willen we in gemeenschap leven en werken
en dit geloof samen met onze cliënten en medewerkers beleven en uitdragen.

Hierbij laten we ons inspireren
door de Heilige Vincentius
die tegemoet wou komen aan de noden van zijn tijd. ‘Dienen’ is een kernwoord in de Vincentiaanse visie
en drukt de specifieke relatie tot de armen uit.

Ook wij willen in deze tijd
ten dienste staan van hen die een beroep doen
op onze zorg en professionaliteit.

 

Luister hier naar een fragment van de toespraak van Zuster Jozefa.

play pause
Kerckstede
Kerckstede

Ontstaan en groei

De zusters van de Heilige Vincentius a Paulo startten vanaf 1976 met de bouwwerken van Kerckstede.
Nog vóór de opening werd er voor Kerckstede een eigen vzw gekozen. Op 18 januari 1978 werd de vzw opgericht en op 23 maart 1978 verscheen deze in het Belgisch Staatsblad.
De gebouwen werden door de congregatie aan Kerckstede vzw in erfpacht gegeven.

Kerckstede opende zijn deuren
op 4 september 1978.

Op eigen domein werd gebouwd voor 40 volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Kerckstede werd erkend voor de opvang van 40 vrouwen in het tehuis niet-werkenden en 20 mannen en vrouwen in het dagcentrum.

Tussen 1978 en 2016 wijzigden de erkenningen en volgden verschillende uitbreidingen.
Om aan de zorgvraag te voldoen werd blijvend ingezet op een kwaliteitsvolle werking en werd de infrastructuur geoptimaliseerd.
Ondertussen is de doelgroep uitgebreid en wordt er gebruik gemaakt van verschillende woonvormen.

We waren en blijven een voorziening waar ‘veranderen’ een echt doe-woord is.
Iedere verandering wordt in Kerckstede gedragen door een dynamische ploeg medewerkers en een krachtige Raad van Bestuur.

Kerckstede